Administrar

Un bloc per participar i per discutir la manera de millorar la nostra ciutat... en Bloc
Estadisticas web

PLE DE L'AJUNTAMENT ON LINE. ABRIL 07

BxP | 26 Abril, 2007 08:18

 

Acaba de començar el darrer Ple de l'Ajuntament de caire "politic" abans de les eleccions. D'aquí a les eleccions només s'en faran de tràmit

El Ple estarà marcat per una proposta conjunta de tota l'oposició on es fa referència a la problemàtica que ha donat peu a sis grans plataformes a la ciutat: Son Espases/La Real, Son Sardina/Segon Cinturo, Parc de les Vies, Façana Marítima, Coll den Rabaqssa/gaseoducte i Ses Fontanelles

També per 17 propostes d'EU-EV i PSM-EN amb 96 incompliments del PP dsurant aquesta legislatura. També es veurà unana moció d'urgència d'EU-EV i PSM-EN demanant la dimissió del President del Consell Consultiu

Començam per algunes d'aquestes propostes presentades conjuntaments per EU-EV i PSM-EN relatives a acords unànimes adoptats pel Ple de l'Ajuntament i que el govern municipal ha incomplert: un total de 96 incompliments. Els vàrem ressenyar a un post anterior

El primer acord fa referència a la introducció del llenguatge de sords a l'admninistració municipal i a polítiques d'atencìó a persones sense sostre.

Es l'únic punt en el qu en Duran intervindrà. Per suposat ni parla de sords ni de gent sense sostre, fa elucubracions respecte a la nostra oposició irresponsable i que el que passa és que ens fa mal que hagin fet les coses tan ben fetes.

Els replicam que passam d'aquest tipus de debat i que nosaltres hem vengut a fer el que hem de fer com a ple municipal: controlar l'acció de govern i que nosaltres copntinuarem parlant dels temes concrets que duim a debat.

Particularment, trob que la posició del PP és una manca de respecte a la gent afectada pels acords l'incompliment dels quals nosaltres denunciam.

El PSOE vota a favor de la nostra proposta i el PP, naturalment, en contra

Irrompeixen els veïnats d'Antoni Pons - els de les cases inutilitzades per una canonada d'EMAYA. No hi ha cap punt sobre el seu problema però han volgut fer palés el seu problema i l'oblit del govern municipal 

10,35 h

El següent punt fa referència a temes relacionats amb la igualat de gènere. Un acord sobre impulsar debats i xerrades per a prevenir la violència de gènere a empreses, centres docents, centres culturals i juvenils, etc

Un acord de fer un pla de xos contra la prostitució

i un acord sobre impulsar la presència de dones als carrers (actualment, el desequilibri és brutal)

... tots els acords han estat incomplerts

El PP passa d'intervenir

10, 40 h

Aportam diversos incompliments relatius a Educació: 

Desenvolupar els compromisos amb la Carta de Ciutats Educadores

Construcció de l'Institut de Son Ferriol

Participació de joves als debats de l'estat de la ciutat

Inroduir activitats relatives a la Síquia de la Vila en el programa de Dinàmica Educativa.

10,50h

Intervé la Presidenta de la Federació d'AAVV i el President de Bona Gent de Santa Catalina

Tots dos coincideixen en el retrocés que ha patit la participació ciutadana a Palma durant aquesta legislatura. Es cert: només vos citaré dos exemples: l'exclussió de l'oposició i de les entitats ciutadanes dels òrgans de govern d'empreses municipals i organismes autònoms (que administren un 50% dels recursos municipals) i la gestió dels centres culturals com a acadèmies pures i dures, fins i tot vulnerant els tebs mecanismes de control veïnal que preveu el Reglament dels Centres.

Veim a continuació dos punts relatius a creació d'una xarxa d'horts urbans ecològics (n'heu vist cap?) i un altre relatiu a  elaboració d'un pla municipal de voluntariat cultural per promoure la defensa del nostre patrimoni.

Acords unànimes del 2004... i incomplerts

11,15 h

Algunes de les plataformes més actives durant aquest mandat intervenen ara en un punt global que presentam tots els grups de l'oposició.

L'excusa és demanar que no facin més actuacions que condicionin el futur fins després de les eleccions.

El fons és el mateix que el de les nostres propostes: fer balanç i posar de relleu els conflictes que deixa obert el mandat de la Sra. Cirer:

Son Espases i La Real, Ses Fontanelles, la Façana Marítima, Jacint Verdaguer (i el no-nat Parc de les Vies), Es Carnatge i el gaseoducte i el segon cintuó

La foto del principi. "Aturau. Deixau-vos ajudar" l'han aixecada aquestes plataformes. Demanen el diàleg que no han trobat durant tota la legislatura

La intervenció del Sr. Rodrigo de Santos segueix la línia de la de Duran: tirar balons fora. Que si a l'oposició encara li pica la victòria de na Cirer el 2003, que si ja ho duien en el programa del PP, etc. Es fals, clar: el PP duia al seu programa un gran parc central a Jacint Verdaguer i no duia ni Son Espases ni la ruptura del consens sobre la façana marítima. Però això no és important, allò més important és el debat de fons que hem duit al plenari: el que signifiquen tots aquests projectes per a la ciutat i aquesta peticíó de que aturin i escoltin, com a mínim, fins a les eleccions  

Rodrigo de Santos a la èplica, com sempre, aprofita per donar canya a l'oposició i especialment a mí que som una mica la seva bèstia negra. M`en vaig per no sentir-lo  i perquè crec que és un pèssim costum aprofitar el darrer torn del debat per trure arguments nous i donar canya a l'adversari

No importa que vos digui com ha anat la votació. Les plataformes han partit amb la seva pancarta i les seves ganes d'ajudar

12,15 h

Nou bloc d'incompliments: creació de circuits de mountain bikes i execució d'un equipament esportiu al Radal Nou.

El PP vota en contra

12,25 h

Un altre bloc relatiu a infància: mesures de control de la venda d'alcohol als menors (està prohibida i hi ha un desgavell important); constitució d'un Consell Municipal d'Infància, elaboració d'un Pla de formació per a joves; dotació d'un punt d'informació juvenil a cada oficina de districte

Tots els acords han estat incomplert

12,35 h

Duim ara un bloc important i nombrós relatiu a cultura i llengua: gestionar de manera transparent l'1% cultural, fer un pacte local per la lectura, dedicar un carrer a Salvador Allende, integrar les biblioteques de Palma a la xarxa de biblioteques de Mallorca, senyalitzar culturalment la ciutat, duport als grups de música mallorquina, habilitació d'espais per a la realització de graffitis, creació de la biblioteca virtual de Palma,

12,45 h

Important també és el paquet d'incompliments relatius a Patrimoni: recuperació de la Cimera Reial, carta de riscs arqueològics del casc antic, conservació del patrimoni industrial del Parc de Ses Estacions, recuperació de la Torre den Pau, proteccó de 12 molíns de la Platja de Palma, protecció de ses cases de Son Oms Vell, declaració de la fàbrica de Can Ribas de Son Sardina com a BIC, etc.

Tots incomplerts

12,55 h

Nou bloc d'incompliments sota l'epígraf genèric de "serveis a la ciutadania": instal.lació de WC a la ciutat, eliminació de coes per obtenir serveis municipals, creació de la Palma Film Comission, centre multiusos a Son Oliva, autoprotecció dels edificis municipals, creació d'una tarja turística, ordenança reguladora de les antenes de telefonia mòbil, possibilitar l'ús dels exteriors de la Plaça de Toros, creació de la figura del defensor del contribuient, espai wi-fi a les biblioteques municipals, etc.

13,05 h

Un incompliment específic: dur a terme les mesures contingudes a una declaració institucional sobre normalització lingüística de l'any 2006.

13,15 h

Més incompliments: instal.lació de més terminals de recàrrega de la targeta ciutadana. No és que no s'hagi complert, és que amb el nou sistema em empitjorat.

Millora de la informació als usuaris de l'EMT (folletons als busos, etc), possibilitar el pagament del bus a través del mòbil, creació d'un aparcament soterrani a Pere Garau i a Foners, eixamplament del Camí dels Reis entre Gènova i Sant Agustí.

Tots incomplerts

13,25 h

Manteniment i infrastructures: millora zona Banc de S'Oli, remodelació de S'Escorxador, posar fonts d'aigua potable a determinats carrers, execució d'equipaments a Son Real i Son Canals... Tot incomplert

13,35 h

Sobre habitatge. L'any 2003 es va acordar crear un fons municipal per ajudar les famílies modestes a accedir a la vivenda (incomplert: només hi ha una raquítica línia de subvencions dins el programa de Palma Habitada)

Creació d'un Banc de sòl

Previsió de crear 2308 HPO entre el 2003 i el 2009. Només s'han creat 524 fins al 2007. Feis comptes

13,45 h

Incompliments relatius a: eliminació abocador il.legal de Son Flor, realització d'una auditoria energètica als edificis municipals, recuperació de Ses Fontasnelles !!, elaboració d'una ordenança per afavorir l'estalvi d'aigua, conversió dels torrents en espais lliures públics, adquisició de camions elèctrics per a EMAYA.

13,55 h

Acord de juliol del 2003 que impedia taxativament crear un polígon per a rent a cars que lucràs les empreses que havien utilitzast il.legalment el sòl rústic. El "pelotasso" de Son Fangos fa milionàries aquestes empreses.

Acord de recuperació i catalogació dels camíns públics

Acord per desembossar i introduir criteris de rigor en el tema de llicències d'activitats

14,15 h

Sobre el tema del gaseoducte, EU-EV i PSM-EN presentam dues propostes que trenquen la unitat de l'oposició.

La primera insta al Ministeri de Medi Ambient a polsar a informació pública l'informe d'avaluació ambiental i al Govern Balear a presentar l'avaluació quantitativa del risc i el corresponent pla d'emergència

La segona rebutja directament la construcció del gaseoducte al Coll per raons de seguretat.

PP i PSOE voten en contra

15 h

Algunes emocions: Per a molts de regidors i regidores, aquest és el darrer plenari on intervendran. Així que hi ha algúns acomiadaments més o manco emocionats. Un de molt emocionat, el de n'Aina Gelabert, d'altres han estat més sobris però també sentits: Toño Santos, José Manuel Sierra, Virginia Abraham, ...

15, 15 h

Es veu, d'urgència l'aplicació al Pressupost del romanent del 2006. Obviament, ens hem abstés: com podem, en dues, hores, estudiar la liquidació del pressupost del 2006 i l'assignació de 24 milions d'euros a diferents partides pressupostàries. Ja no és per nosaltres, quina participació ciutadana s'ha produit en aquesta decisió?

15,30 h

Moció d'urgència nostra demanant la dimissió del President del Consell Consultiu. Haurieu de veure en Veramendi defensant que aquí no es mou ningú fins que no hi hagi sentència ferma. Aquesta tesi està en contradicció amb les pràctiques polítiques més elementals a les democràcies avançades. Sense vulnerar la presumpció d'innocència, tothom entén que l'acumulació d'indicis i/o la imputació en un procediment judicial poden aconsellar una dimissió per tal de no distorsionar el funcionament de les institucions. En tot cas, quin ridícul fa el PP. Fa un mes demanà la meva dimisió sense sentència ferma, sense imputació, sense procediment judicial i sense res (més enllà d'una campanya del seu Botlletí Oficial) i 30 dies després diu que ningú ha de dimitir sense sentència ferma. Quina vergonya!

15,40 h

Darrer punt: una moció nostra també per eliminar una taxa que vé d'un criteri europeu i que grava el prèstec de libres. Vota en contra el PP i a favor el PSOE... i nosaltres, és clar.

15,50 h

S'acaba ja el plenari però no sense un consell del nostre patrocinador:

Tàperes Can Pep, sempre cauen bé

Un moment!, el plenari no ha acabat encara. La batlessa ens fa arribar la medalla de la corporació i dóna la praula a Toni Roig per acomiadar-se.

Pronuncia paraules d'agraiment, considera un privilegi haver estat regidor i demana disculpes si, a qualque moment, ha pogut ofendre qualcú

En Ramon Torres s'acomiada a la seva manera una mica "castiza" dient que nos llevará siempre a todos en su corazón

Na Rosa Marqués s'acomiada en termes semblants i fa una aposta per l'alternància

En Tomeu Carrió no s'acomiada perquè tornarà a ser regidor el mes de maig però, com a portaveu del PSM-EN, diu també unes paraules.

Intervé també en Santi Morey i n'Aina Gelabert, com sempre, sincera i sentimental.

Jo intervenc per dir que, avui, tots ens acomiadam d'aquesta Corporació i que només els electors poden decidir qui tornarà i que les qüestions personals sempre han d'estar per damunt de les polítiques

Na Cirer fa la salutació final i ara sí, a les 16 h15 minuts, s'acaba la sessió

Comentaris

 1. Dilluns a les set i mitja

  Dia 20, a les 19:30

  Tots a Cort.

  Salvem la Real!

  Darrera marxa en Bloc per la Real!

  Impulsem el canvi, en Bloc!

  Realista blocaire | 27/04/2007, 00:33
 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS