Administrar

Un bloc per participar i per discutir la manera de millorar la nostra ciutat... en Bloc
Estadisticas web

UN PROGRAMA SENSAT

BxP | 30 Abril, 2007 06:00

El programa del BLOC per Palma està ple de propostes interessants. I sobretot, ple de propostes sensates.  Veig que el PP ens sorprèn dia sí, dia també, amb unes propostes delirants més pròpies de les notícies naïf que solen dur els diaris el Dia dels Innocents: una òpera al Moll Vell, una rotonda i dos vials subterranis al Via de Cintura, parcs en forma de cràter a Establiments...

El BLOC per Palma el proposa solucions de veritat als problemes de veritat: el trànsit, l’aparcament, la igualtat d’oportunitats, la salut, la participació, l’assistència social, la conservació de patrimoni... Ho pots trobar tot aquí.

Mira't el vídeo i n'Eberhard t'ho explicarà beníssim.

Nanda. 

 

CANDIDATURA DEL BxP

BxP | 29 Abril, 2007 12:53

La setmana passada el BLOC per Palma va presentar els candidats i candidates que conformen la llista municipal. Són 39 persones preparades i resoltes que han decidir apostar fort pel canvi que necessita Palma i que, a partir d’ara, seran la cara d’aquest projecte d’unitat i sensatesa que és el BLOC. N'Eberhard en parlava així l'altre dia.

Nanda.

 

 

MATAS INSULTA LA NOSTRA INTEL.LIGÈNCIA

BxP | 28 Abril, 2007 10:45

Matas ens tracta com si fòssim infants de güé. La darrera ocurrència: construir un Palau de l'Opera al Moll Vell (una ocurrència, per cert, que em recorda molt la den Rodrigo de Santos fa tres anys d'ubicar-hi el Palau de Congressos)

Aquesta proposta és una frivolitat intolerable i una manca de respecte a la ciutat

Frivolitat per quatre motius: 

Primer: Perquè no s'inscriu dins un Pla integral de reforma del Port de Palma que està en tràmit i que aquesta decisió condicionaria en bona mesura

Segon: Perquè no hi ha darrera cap estudi de necessitats ni de viabilitat des del punt de vista de la lògica del potenciament de l'Opera a la nostra ciutat i al conjunt de Mallorca

Tercer: Perquè no hi ha cap estudi de viabilitat econòmica

Quart: Perquè no hi ha cap estudi sobre com articular la complementarietat d'aquest nou equipament amb l'Auditòrium i el Teatre Principal

Per si això fos poc, Matas s'atreveix a anunciar que ja té clar qui ha de ser l'autor del projecte, furtant així qualsevol debat ciutadà i/o concurs d'idees públic sobre les característiques i disseny del Palau.

No fa falta que vos digui que el Bloc per Palma està plenament compromés amb la cultura i amb el desenvolupament de la música i les arts escèniques a la nostra ciutat però també tenim un altre compromís molt clar: les grans decisions  les prendrem en el marc d'una planificació el més consensuada possible amb el món de la cultura i el conjunt dels ciutadans

Palma ja és grandeta, la seva ciutadania és adulta, les seves organitzacions econòmiques, socials, culturals, etc tenen dret a ser escoltades i a participar en el disseny del seu futur. Governar-la en base a ocurrències concecbudes per tres persones a un sopar és un insult a la seva intel.ligència

Eberhard

PLE DE L'AJUNTAMENT ON LINE. ABRIL 07

BxP | 26 Abril, 2007 08:18

 

Acaba de començar el darrer Ple de l'Ajuntament de caire "politic" abans de les eleccions. D'aquí a les eleccions només s'en faran de tràmit

El Ple estarà marcat per una proposta conjunta de tota l'oposició on es fa referència a la problemàtica que ha donat peu a sis grans plataformes a la ciutat: Son Espases/La Real, Son Sardina/Segon Cinturo, Parc de les Vies, Façana Marítima, Coll den Rabaqssa/gaseoducte i Ses Fontanelles

També per 17 propostes d'EU-EV i PSM-EN amb 96 incompliments del PP dsurant aquesta legislatura. També es veurà unana moció d'urgència d'EU-EV i PSM-EN demanant la dimissió del President del Consell Consultiu

Començam per algunes d'aquestes propostes presentades conjuntaments per EU-EV i PSM-EN relatives a acords unànimes adoptats pel Ple de l'Ajuntament i que el govern municipal ha incomplert: un total de 96 incompliments. Els vàrem ressenyar a un post anterior

El primer acord fa referència a la introducció del llenguatge de sords a l'admninistració municipal i a polítiques d'atencìó a persones sense sostre.

Es l'únic punt en el qu en Duran intervindrà. Per suposat ni parla de sords ni de gent sense sostre, fa elucubracions respecte a la nostra oposició irresponsable i que el que passa és que ens fa mal que hagin fet les coses tan ben fetes.

Els replicam que passam d'aquest tipus de debat i que nosaltres hem vengut a fer el que hem de fer com a ple municipal: controlar l'acció de govern i que nosaltres copntinuarem parlant dels temes concrets que duim a debat.

Particularment, trob que la posició del PP és una manca de respecte a la gent afectada pels acords l'incompliment dels quals nosaltres denunciam.

El PSOE vota a favor de la nostra proposta i el PP, naturalment, en contra

Irrompeixen els veïnats d'Antoni Pons - els de les cases inutilitzades per una canonada d'EMAYA. No hi ha cap punt sobre el seu problema però han volgut fer palés el seu problema i l'oblit del govern municipal 

10,35 h

El següent punt fa referència a temes relacionats amb la igualat de gènere. Un acord sobre impulsar debats i xerrades per a prevenir la violència de gènere a empreses, centres docents, centres culturals i juvenils, etc

Un acord de fer un pla de xos contra la prostitució

i un acord sobre impulsar la presència de dones als carrers (actualment, el desequilibri és brutal)

... tots els acords han estat incomplerts

El PP passa d'intervenir

10, 40 h

Aportam diversos incompliments relatius a Educació: 

Desenvolupar els compromisos amb la Carta de Ciutats Educadores

Construcció de l'Institut de Son Ferriol

Participació de joves als debats de l'estat de la ciutat

Inroduir activitats relatives a la Síquia de la Vila en el programa de Dinàmica Educativa.

10,50h

Intervé la Presidenta de la Federació d'AAVV i el President de Bona Gent de Santa Catalina

Tots dos coincideixen en el retrocés que ha patit la participació ciutadana a Palma durant aquesta legislatura. Es cert: només vos citaré dos exemples: l'exclussió de l'oposició i de les entitats ciutadanes dels òrgans de govern d'empreses municipals i organismes autònoms (que administren un 50% dels recursos municipals) i la gestió dels centres culturals com a acadèmies pures i dures, fins i tot vulnerant els tebs mecanismes de control veïnal que preveu el Reglament dels Centres.

Veim a continuació dos punts relatius a creació d'una xarxa d'horts urbans ecològics (n'heu vist cap?) i un altre relatiu a  elaboració d'un pla municipal de voluntariat cultural per promoure la defensa del nostre patrimoni.

Acords unànimes del 2004... i incomplerts

11,15 h

Algunes de les plataformes més actives durant aquest mandat intervenen ara en un punt global que presentam tots els grups de l'oposició.

L'excusa és demanar que no facin més actuacions que condicionin el futur fins després de les eleccions.

El fons és el mateix que el de les nostres propostes: fer balanç i posar de relleu els conflictes que deixa obert el mandat de la Sra. Cirer:

Son Espases i La Real, Ses Fontanelles, la Façana Marítima, Jacint Verdaguer (i el no-nat Parc de les Vies), Es Carnatge i el gaseoducte i el segon cintuó

La foto del principi. "Aturau. Deixau-vos ajudar" l'han aixecada aquestes plataformes. Demanen el diàleg que no han trobat durant tota la legislatura

La intervenció del Sr. Rodrigo de Santos segueix la línia de la de Duran: tirar balons fora. Que si a l'oposició encara li pica la victòria de na Cirer el 2003, que si ja ho duien en el programa del PP, etc. Es fals, clar: el PP duia al seu programa un gran parc central a Jacint Verdaguer i no duia ni Son Espases ni la ruptura del consens sobre la façana marítima. Però això no és important, allò més important és el debat de fons que hem duit al plenari: el que signifiquen tots aquests projectes per a la ciutat i aquesta peticíó de que aturin i escoltin, com a mínim, fins a les eleccions  

Rodrigo de Santos a la èplica, com sempre, aprofita per donar canya a l'oposició i especialment a mí que som una mica la seva bèstia negra. M`en vaig per no sentir-lo  i perquè crec que és un pèssim costum aprofitar el darrer torn del debat per trure arguments nous i donar canya a l'adversari

No importa que vos digui com ha anat la votació. Les plataformes han partit amb la seva pancarta i les seves ganes d'ajudar

12,15 h

Nou bloc d'incompliments: creació de circuits de mountain bikes i execució d'un equipament esportiu al Radal Nou.

El PP vota en contra

12,25 h

Un altre bloc relatiu a infància: mesures de control de la venda d'alcohol als menors (està prohibida i hi ha un desgavell important); constitució d'un Consell Municipal d'Infància, elaboració d'un Pla de formació per a joves; dotació d'un punt d'informació juvenil a cada oficina de districte

Tots els acords han estat incomplert

12,35 h

Duim ara un bloc important i nombrós relatiu a cultura i llengua: gestionar de manera transparent l'1% cultural, fer un pacte local per la lectura, dedicar un carrer a Salvador Allende, integrar les biblioteques de Palma a la xarxa de biblioteques de Mallorca, senyalitzar culturalment la ciutat, duport als grups de música mallorquina, habilitació d'espais per a la realització de graffitis, creació de la biblioteca virtual de Palma,

12,45 h

Important també és el paquet d'incompliments relatius a Patrimoni: recuperació de la Cimera Reial, carta de riscs arqueològics del casc antic, conservació del patrimoni industrial del Parc de Ses Estacions, recuperació de la Torre den Pau, proteccó de 12 molíns de la Platja de Palma, protecció de ses cases de Son Oms Vell, declaració de la fàbrica de Can Ribas de Son Sardina com a BIC, etc.

Tots incomplerts

12,55 h

Nou bloc d'incompliments sota l'epígraf genèric de "serveis a la ciutadania": instal.lació de WC a la ciutat, eliminació de coes per obtenir serveis municipals, creació de la Palma Film Comission, centre multiusos a Son Oliva, autoprotecció dels edificis municipals, creació d'una tarja turística, ordenança reguladora de les antenes de telefonia mòbil, possibilitar l'ús dels exteriors de la Plaça de Toros, creació de la figura del defensor del contribuient, espai wi-fi a les biblioteques municipals, etc.

13,05 h

Un incompliment específic: dur a terme les mesures contingudes a una declaració institucional sobre normalització lingüística de l'any 2006.

13,15 h

Més incompliments: instal.lació de més terminals de recàrrega de la targeta ciutadana. No és que no s'hagi complert, és que amb el nou sistema em empitjorat.

Millora de la informació als usuaris de l'EMT (folletons als busos, etc), possibilitar el pagament del bus a través del mòbil, creació d'un aparcament soterrani a Pere Garau i a Foners, eixamplament del Camí dels Reis entre Gènova i Sant Agustí.

Tots incomplerts

13,25 h

Manteniment i infrastructures: millora zona Banc de S'Oli, remodelació de S'Escorxador, posar fonts d'aigua potable a determinats carrers, execució d'equipaments a Son Real i Son Canals... Tot incomplert

13,35 h

Sobre habitatge. L'any 2003 es va acordar crear un fons municipal per ajudar les famílies modestes a accedir a la vivenda (incomplert: només hi ha una raquítica línia de subvencions dins el programa de Palma Habitada)

Creació d'un Banc de sòl

Previsió de crear 2308 HPO entre el 2003 i el 2009. Només s'han creat 524 fins al 2007. Feis comptes

13,45 h

Incompliments relatius a: eliminació abocador il.legal de Son Flor, realització d'una auditoria energètica als edificis municipals, recuperació de Ses Fontasnelles !!, elaboració d'una ordenança per afavorir l'estalvi d'aigua, conversió dels torrents en espais lliures públics, adquisició de camions elèctrics per a EMAYA.

13,55 h

Acord de juliol del 2003 que impedia taxativament crear un polígon per a rent a cars que lucràs les empreses que havien utilitzast il.legalment el sòl rústic. El "pelotasso" de Son Fangos fa milionàries aquestes empreses.

Acord de recuperació i catalogació dels camíns públics

Acord per desembossar i introduir criteris de rigor en el tema de llicències d'activitats

14,15 h

Sobre el tema del gaseoducte, EU-EV i PSM-EN presentam dues propostes que trenquen la unitat de l'oposició.

La primera insta al Ministeri de Medi Ambient a polsar a informació pública l'informe d'avaluació ambiental i al Govern Balear a presentar l'avaluació quantitativa del risc i el corresponent pla d'emergència

La segona rebutja directament la construcció del gaseoducte al Coll per raons de seguretat.

PP i PSOE voten en contra

15 h

Algunes emocions: Per a molts de regidors i regidores, aquest és el darrer plenari on intervendran. Així que hi ha algúns acomiadaments més o manco emocionats. Un de molt emocionat, el de n'Aina Gelabert, d'altres han estat més sobris però també sentits: Toño Santos, José Manuel Sierra, Virginia Abraham, ...

15, 15 h

Es veu, d'urgència l'aplicació al Pressupost del romanent del 2006. Obviament, ens hem abstés: com podem, en dues, hores, estudiar la liquidació del pressupost del 2006 i l'assignació de 24 milions d'euros a diferents partides pressupostàries. Ja no és per nosaltres, quina participació ciutadana s'ha produit en aquesta decisió?

15,30 h

Moció d'urgència nostra demanant la dimissió del President del Consell Consultiu. Haurieu de veure en Veramendi defensant que aquí no es mou ningú fins que no hi hagi sentència ferma. Aquesta tesi està en contradicció amb les pràctiques polítiques més elementals a les democràcies avançades. Sense vulnerar la presumpció d'innocència, tothom entén que l'acumulació d'indicis i/o la imputació en un procediment judicial poden aconsellar una dimissió per tal de no distorsionar el funcionament de les institucions. En tot cas, quin ridícul fa el PP. Fa un mes demanà la meva dimisió sense sentència ferma, sense imputació, sense procediment judicial i sense res (més enllà d'una campanya del seu Botlletí Oficial) i 30 dies després diu que ningú ha de dimitir sense sentència ferma. Quina vergonya!

15,40 h

Darrer punt: una moció nostra també per eliminar una taxa que vé d'un criteri europeu i que grava el prèstec de libres. Vota en contra el PP i a favor el PSOE... i nosaltres, és clar.

15,50 h

S'acaba ja el plenari però no sense un consell del nostre patrocinador:

Tàperes Can Pep, sempre cauen bé

Un moment!, el plenari no ha acabat encara. La batlessa ens fa arribar la medalla de la corporació i dóna la praula a Toni Roig per acomiadar-se.

Pronuncia paraules d'agraiment, considera un privilegi haver estat regidor i demana disculpes si, a qualque moment, ha pogut ofendre qualcú

En Ramon Torres s'acomiada a la seva manera una mica "castiza" dient que nos llevará siempre a todos en su corazón

Na Rosa Marqués s'acomiada en termes semblants i fa una aposta per l'alternància

En Tomeu Carrió no s'acomiada perquè tornarà a ser regidor el mes de maig però, com a portaveu del PSM-EN, diu també unes paraules.

Intervé també en Santi Morey i n'Aina Gelabert, com sempre, sincera i sentimental.

Jo intervenc per dir que, avui, tots ens acomiadam d'aquesta Corporació i que només els electors poden decidir qui tornarà i que les qüestions personals sempre han d'estar per damunt de les polítiques

Na Cirer fa la salutació final i ara sí, a les 16 h15 minuts, s'acaba la sessió

VIVENDES DE 90 M2: 142 € DE LLOGUER, 90.000 A LA VENDA

BxP | 25 Abril, 2007 11:46

 

No és cap utopia: és un dels compromisos del Bloc en el tema de l'habitatge.

On està el "truco"?. Es fàcil de saber si pensau que més del 50% del preu d'un habitatge va a parar a les butxeques d'especuladors, promotors i intermediaris.

Es una mica com el que passa amb les tomàtigues però multiplicat per mil.

Matutes féu una bona part de la seva fortuna comprant tots els voltants d'Eivissa i controlant especulativament el creixement d'aquesta ciutat. Això està passant ara mateix a Palma amb els Grande, Cursach, Rocha, etc. Què fan les institucions?: res. Segons el Miniterio de la Vivenda, som la comunitat autònoma que menys habitatge de protecció oficial ha construit els darrers anys  tot i ésser, com som, una on els preus han pujat de manera més acccelerada.

El Bloc proposa crear un Institut Balear del Sòl i un Banc Públic de Sòl i destinar un 1% del pressupost de les institucions (autonòmica i municipal) a adquirir sòl (per compra o per expropiació). A partir d'aquí es tracta de banyar-se a tope, de participar a les Juntes de Compensació, de fer de promotors i, si m'apurau, de fer en certa manera d'especuladors... però el benefici d'aquesta tasca, enlloc de servir per fabricar fortunes immenses en pocs anys, ha de servir per facilitar habitatges assequibles a la gent. L'objectiu són 2500 HPO anuals dels quals 1000 a Palma i una bona part destinada a lloguer i, molt especialment, per a la poblacíó jove.

Devallar el preu habitual d'un HPO o facilitar lloguers molt assequibles és possible si prescindim dels beneficis especulatius o si - en la mesura que es construeixin també habitatges lliures - es socialitzen aquests beneficis i es fan revertir sobre el conjunt dels ciutadans

Es això irrealitzable o contrari a la llei (fins i tot a la del mercat)?. De cap manera. Això és, en bona mesura, el que estan fent les institucions, a través de GESTUR, però només per a la construcció de polígons industrials. Perquè s'impliquen en facilitar sòl industrial a les empreses i no en facilitar habitatges als ciutadans?. Deix la resposta en les vostres mans

Si voleu ampliar la informació podeu llegir aquest comunicat que hem fet avui: propostes Habitatge.doc

DIA DEL LLIBRE 2007

BxP | 24 Abril, 2007 11:18

Ahir vàrem sortir al carrer amb llibres, roses, jocs, propostes i candidats per fer encara més festosa la festa de Sant Jordi. Varen ser hores de molt de trull i de molts de contactes amb els ciutadans i ciutadanes que volgueren compartir amb nosaltres les seves il·lusions per la ciutat i les seves expectatives davant les properes eleccions municipals. També aprofitàrem la jornada per explicar les nostres propostes sobre les festes populars tradicionals de Ciutat i sobre com convertir Palma en una festa.

Vols veure com? Idò clica aquí  

Nanda

Dia del Llibre 2007

UNA CANDIDATURA DE LUXE

BxP | 22 Abril, 2007 11:16

La candidatura del Bloc per Palma és, realment, una magnífica candidatura (no és propaganda electoral).

Deixant de banda el cap de llista, molt més discutible, vos diré quatre paraules dels següents membres de la candidatura.

Nanda Ramon - copropietaria d'aquest bloc - ja va demostrar plenament la seva valúa a les eleccions del 2004 com a candidata de Progressistes. Només vos diré - esperant que en Biel Barceló no es mosqueji - que, perfectament, hauria pogut ser la cap de llista del Parlament

 En José Manuel Gómez va de número tres, Va ser Director General de Biodiversitat durant el Pacte de Progrés i té les idees claríssimes sobre el que ha de ser una ciutat sostenible i un projecte polític que la faci possible

 El segueix, en el número quatre Cathy Seeney (esper haver escrit bé el nom, això dels noms estrangers és un rollo). Treballa a la UIB, és una activista cultural i una persona de profundes conviccions nacionalistes

 De número cinc va en Tomeu Carrió, actual portaveu del grup municipal del PSM-EN, company meu dels primers anys del PSM i per saber que dóna de sí aquest homo basta mirar com està el teixit associatiu (i els vots del PSM) a Sant Jordi

 Na Marisol Fernández el segueix a la llista. Actualment és regidora d'EU-EV a Palma. S'ha dedicat fonamentalment a temes urbanístics i molts dels mals de casps de Rodrigo de Santos aquesta legislatura tenen al peu la seva signatura

 En el número set hi va en Ferran Tarongí, arqueòleg, aferrissat defensor del nostre Patrimoni i que no ha dubtat en col.labnorar amb nosaltres durant aquesta legislatura per tal de posar entrebancs a la destrossa patrimonial del PP

 En el vuit hi va n'Aina Gelabert, actualment regidora del PSM-EN, profunda coneixedora del món de l'ensenyament, fenera, amb les idees clares i una personalitat encantadora

En el nou, hi va en Toni Sancho, ex-regidor d'EU a la legislatura 95/99, ex-Director General de Planificació a la Conselleria de Benestar Social i una persona amb una enorme capacitat política i de feina

No em vull fer llarg així que us adjuntaré una ressenya del conjunt de la llista. En tot cas, reafirmar-ho: aquí no hi ha candidats estrella, aquí l'estrella és la candidatura

Candidatura Palma.doc

Eberhard

 

  

CIRER NO COMPLEIX

BxP | 20 Abril, 2007 06:48

 

La Sra. Cirer a incomplert fins a 96 acords plenaris amb contingut polític i adoptats per unanimitat

Tant gros ho hem trobat que hem fet una pancarta "ad hoc".

N'hi ha de tota casta. Algúns, els més grossos, són coneguts: Parc de les Vies, construcció d'habitatge protegit, prohibició de fer un "pelotasso a Son Fangos"...

D'altres, fan referència a qüestions simbòliques a les quals el PP va trobar difícil dir que no però que, en el fons, topaven amb la ideologia JimenezLosantista de la Sra. Cirer: dedicar-li un carrer a Salvador Allende, dignificar i estabilitzar l'homernatge anual a Emili Darder, etc.

D'altres són inexplicables perquè no generen controvèrsia política i només poden obeir a la ineficàcia del govern Cirer: introducció del llenguatge de signes a l'administració municipal, fer una auditoria energètica dels edificis i empreses municipals, evitar coes per a la tarja ciutadana, senyalització cultural, instal.lar serveis sanitaris a carrers, places i parcs... 

Clicant aquí teniu la llista completa dels 96 acords:

Llista 96 Incompliments.doc 

Eberhard

ENTREVISTA A TM

BxP | 18 Abril, 2007 22:25

Per Muñoz em va entrevistar a TM. Va ser una entrevista agradable i un amable comentarista del meu bloc personal opina que interessant.

M'ha deixat un comentari en el meu bloc personal amb tot tipus d'enllaços per veure l'entrevista. Aquí el vos deix, sense llevar ni afegir res.

Si veis l'entrevista, agrairia de bon de veres les vostres crítiques, idees i suggeriments

entrevista de tvmallorca a grosske

anonimo | 18/04/2007, 23:51Ver entrevistaSi alguien no quiere tragarse el apartado musical del programa, puede descargarse el archivo (si no funciona pinchando, probad con segundo botón y "guardar enlace como"). Al tratarse de un archivo ogg, necesitaréis un reproductor que lo soporte, si no tenéis ninguno podéis bajaros éste.Recomiendo la entrevista.

 

 

S'ARENAL, AMB UN PLA PERO FOTUT

BxP | 17 Abril, 2007 17:27

 

No fa gaire es va signar el Consorci per a la Reforma de la Platja de Palma: fotos, 101 mesures... i cap crèdit consignat per dur-lo a efecte. Tot això no sé quants d'anys després d'haver començat a parlar-ne.

Malauradament, aquest no és l'únic problema: les administracions no han estat capaces d' arreglar, mentrestant, els petits/grans problemes de la zona.

 

La foto correspon a Es Clot de l'Infern, un bosc preciós que hi ha a la frontera entre Llucmajor i Palma... i un dels abocadors il.legals més importants de Mallorca.  Fa anys que ho vàrem denunciar i aquí el teniu, tant ple de fems com sempre.

El transport públic entre Palma i Platja de Palma és tercermundista: una línia 15 sobresaturada i lenta i la impossibilitat d'anar directament a l'aeroport o Son Llàtzer sense fer transbord.

Qualque dia hi haurà un tramvia que hi vagi a S'Arenal i a l'aeroport. Mentres tant, no podriem millorar les línies d'autobús?.´

Podríem seguir però aquests són els dos compromisos que hem adquirit públicament des del Bloc per Palma per arreglar de manera immediata: aquesta estiu, vaja

1 2 3  Següent»
 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS